รายละเอียดตามแนบ ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองบัณฑิต-3-พร-ะจอมกล้า