“หนังสือคุ้มครองชั่วคราวอุบัติเหตุนักศึกษา สจล.(ใช้ได้กับบริษัทฝึกงาน)” รายละเอียดตามเอกสารแนบ หนังสือคุ้มครองชั่วคราวอุบัติเหตุนักศึกษา-สจล.ใช้ได้กับบริษัทฝึกงาน