ผลการประกวด โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีประทุม