เกี่ยวกับส่วน

ส่วนกิจการนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

สถานที่ตั้ง ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี เลขที่ 1 ซอยฉลองฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

 

วิสัยทัศน์(Vision)

มุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พร้อมด้วย ความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อรับใช้สังคมในระดับสากล
พันธกิจ(Mission)

ให้บริการและบูรณาการกิจการนักศึกษา

 

ด้านบริการและกิจกรรมนักศึกษา

 1. ให้การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา แนะนำ และบริการแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมในทุก ๆ ด้านประกอบด้วย กิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านกีฬา และด้านวิชาการ
 2. ให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษาเกี่ยวกับ สุขภาพอนามัย หอพักนักศึกษา วิชาทหาร การประกันอุบัติเหตุ ทุนนักกิจกรรม และทุนทำชื่อเสียง การจัดหางาน การให้คำปรึกษา
 3. ให้ความร่วมมือ ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
 4. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน
 5. ปรับปรุงสนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา พัฒนาภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยในการปฏิบัติงานและเพื่อสร้างบรรยากาศในการออกกำลังกาย

ด้านบริหารจัดการ

 1. กำหนดนโยบาย และจุดมุ่งหมายด้านการบริหารจัดการ ส่วนกิจการนักศึกษาให้ชัดเจน
 2. ผู้บริหารมอบหมายภารงาน ให้ตรงกับความสามารถของบุคลากร และมีความยุติธรรม
 3. ให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงาน และการติดตามประเมินผล
 4. สนับสนุนให้มีระบบประกันคุณภาพ และการจัดการองค์ความรู้ ของส่วนกิจการนักศึกษา
 5. พัฒนาระบบการบริหาร ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้การบริหารงานมีความรวดเร็ว อิสระ คล่องตัวและถูกต้อง

ด้านพัฒนาบุคลากร

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อ ในระดับสูงขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศ
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทำวิจัย และผลงานทางวิชาการ โดยจัดหาทุนการวิจัยให้
 4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึก ในการให้คำแนะนำและให้บริการที่ดี
 5. สนับสนุนให้บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้า ในตำแหน่งหน้าที่การงานตาความรู้ ความสามารถโดยให้คำนึงถึงผลงานเป็นเกณฑ์สำคัญในการพิจารณา

ด้านเทคโนโลยี

 1. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนด้านการจัดการ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
 2. พัฒนาเทคโนโลยีให้มีความพร้อม ด้านระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
 3. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา ให้บุคลากรศึกษาระบบสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ทุกระบบ
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการให้บริการเพื่อสนองความต้องการของ ผู้มาขอรับบริการให้รวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อความต้องการ

 

วัตถุประสงค์กิจการนักศึกษา

 

 1. เพื่อพัฒนาตัวนักศึกษา และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และรักษาไว้ซึ่งค่านิยมในตัวนักศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์อันดีงามของชาติ
 2. เพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งในด้านอาสาพัฒนาหรือบำเพ็ญประโยชน์ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม สัมมนาเพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
 3. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์ตรงในสภาพที่เป็นจริงของสังคม อันจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม มีจิตสำนึกที่ถูกต้องดีงาม และตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคม
 4. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ทางวิชาการ และการบริการไปสร้างสรรค์ และพัฒนาสังคมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า และเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีงามระหว่างนักศึกษา ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. เพื่อส่งเสริมพลานามัย และพัฒนาบุคลิกภาพ
 6. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมด้านความร่วมมือ สามัคคี รับผิดชอบ และเสียสละเพื่อส่วนรวม ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักการวางแผน กำหนดวิธีการและขั้นตอนการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
 7. เพื่อจัดให้มีบริการต่างๆ จะช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง และช่วยให้เข้าใจความมุ่งหมายในการดำเนินชีวิตภายในมหาวิทยาลัย/สถาบัน
 8. เพื่อเผยแพร่ชื่อสียงและเกียรติคุณของสถาบัน

 

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ส่วนกิจการนักศึกษาให้การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักศึกษาในทุกด้านประกอบด้วย ด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์ และด้านส่งเสริมวิชาการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตาม ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ทั้งต่อสังคมต่อเพื่อนนักศึกษา และต่อตนเอง อีกทั้งปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรักสามัคคี โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถดูแลรับผิดชอบทำหน้าที่ประสานงาน ให้คำแนะนำปรึกษา บริการและอำนวยความสะดวกในทุกด้าน ประกอบด้วย งานด้านเอกสาร งานด้านงบประมาณและโครงการ งานด้านสถานที่ งานด้านให้การปรึกษาและแนะแนวอาชีพ งานด้านกีฬาและสนามกีฬา งานด้านสุขภาพอนามัย งานด้านบริการและสวัสดิการ งานด้านทุนการศึกษา และงานด้านหอพัก

การดำเนินงานด้านกิจกรรมของสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ/วิทยาลัย ชมรม และชุมนุมนักศึกษา ได้ดำเนินงานกิจกรรมที่ส่งเสริม พัฒนาเป็นประโยชน์แก่สังคมต่อเพื่อนนักศึกษา และต่อตนเอง เพื่อปลูกฝังศีลธรรม ระเบียบวินัยที่ดีงามแก่นักศึกษา อีกทั้งการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์ และด้านวิชาการ รวมทั้งการปลูกฝังความรักความสามัคคีในหมู่นักศึกษา

 

การแบ่งส่วนราชการส่วนกิจการนักศึกษา

ส่วนกิจการนักศึกษา ได้แบ่งงานออกเป็น 10 งาน 1 ศูนย์ และ ประกอบด้วย งานธุรการ งานกิจกรรมนักศึกษา งานหอพักนักศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานบริการและสวัสดิการ งานสุขภาพอนามัย งานวินัยนักศึกษา งานทุนการศึกษา งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานสหกิจศึกษา และศูนย์กีฬาพระจอมเกล้าลาดกระบัง เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นักศึกษา ด้านวิชาการ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์ และด้านกีฬา