บุคลากรงานธุรการ

คุณจีรวัฒน์

นางจีรวัฒน์  จันทโชติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุณสุปราณี

นางสาวสุปราณี   วงศ์ประเสริฐ

นักวิชาการศึกษา

คุณประภาพรรณ

นางสาวประภาพรรณ   ทองประชุม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุณสมปอง

นางสมปอง  วจิตานนท์

แม่บ้าน