บุคลากรศูนย์กีฬาพระจอมเกล้า

คุณสมหมาย

นายสมหมาย   วงษ์อินทร์

นักวิชาการศึกษา

คุณเทวฤทธิ์

นายเทวฤทธิ์    วรรลา

นักวิชาการศึกษา

คุณนภาพร

นางนภาพร   ไกรธรรม

นักวิชาการศึกษา

คุณเล็ก

นางเล็ก   ชัยเขื่อนขันธ์

นักวิชาการศึกษา

คุณหนุ่ม

นายหนุ่ม   จันจู

นักวิชาการศึกษา

คุณณรงค์

นายณรงค์  ป้อมศรี

พนักงานบริการ

คุณบรรจง

นายบรรจง   จำปาทิว

พนักงานบริการ

คุณอำนวย

นายอำนวย   คำวัน

พนักงานบริการ

คุณชะโอด

นายชะโอด  โฉมศิริ

คนสวน

คุณบุญช่วย

นายบุญช่วย   แสงครุฑ

คนสวน