บุคลากรงานสุขภาพอนามัย

คุณรัตนา

นางรัตนา    รัตนายน

พยาบาลวิชาชีพ

คุณวุฒิเดช

นายวุฒิเดช   พันธะปลิว

นักวิชาการศึกษา

คุณวรรณภา

นางวรรณภา   ผลโพธิ์

พนักงานสถานที่