บุคลากรงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

คุณอภิชัย

ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย  แส้ทอง

นักวิชาการศึกษา

คุณวรรนิภา

นางวรรนิภา    สุขพันธ์

นักวิชาการศึกษา