บุคลากรงานหอพักนักศึกษา

 

คุณรัตนาภรณ์

นางสาวรัตนาภรณ์   ปิ่นแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุรพจมาลย์

นางสาวพจมาลย์   มากพูนผล

นักวิชาการศึกษา

นายจิรพันธุ์  จันทร์หอม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอรัญญิกา  อิ่มเอิบ

นักวิชาการศึกษา

คุณทัศนีย์

นางสาวทัศนีย์   คำสามปอนด์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

คุณจำรูญ

นายจำรูญ   สุขดี

ช่างเทคนิค