ผู้บริหาร

รอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนชัย  พงษ์นาค

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  เดไปวา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

                                                                                                         ผอ

                                                 นายสรวิชญ์  หมั่นสมัคร                                            นางเชาวนิตย์   ชาญสิทธิโชค

                        ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา                                                     ที่ปรึกษา