งานธุรการ

บริการรับเอกสาร

  • เอกสารภายในสถาบัน
  • เอกสารภายนอกสถาบัน

ให้คำแนะนำเบื้องต้น

  • นักศึกษา ( 02-329-8142  สายใน 3242)
  • บุคคลภายนอก  ( 02-329-8000  ต่อ 3242)

จัดประชุมส่วนกิจการนักศึกษา

แบบฟอร์มเอกสารราชการ

  •      หนังสือภายใน
    • บันทึกข้อความ
    •  บันทึกนำเสนอ
  • หนังสือภายนอก

แจ้งหนังสือเวียน