ติดต่อ

ส่วนกิจการนักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ลาดกระบัง 10520

โทร 02-329-8000 ต่อ 3242

โทรสาร 02-329-8142

ติดต่อหน่วยงานต่างๆ โทร 02-329-8000 ต่อ………..

  • กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษาและงานวินัยนักษา  สายใน ต่อ 3246
  • กลุ่มงานบริการและสวัสดิการและงานทุนการศ่ึกษา สายใน ต่อ 3243 และ 3244
  • กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานสหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สายใน ต่อ 3245 และ 3240 
  • งานหอพักนักศึกษา สายใน ต่อ 3330 และ 3635  สายตรง โทร 02-329-8145
  • ศูนย์กีฬาพระจอมเกล้า สายใน ต่อ 3833, 3834
  • งานสุขภาพอนามัย สายใน ต่อ 3633, 3634

like-su-facebook Facebook ส่วนกิจการนักศึกษา สจล.

like-su-facebook Facebook หอพักนักศึกษา สจล.

like-su-facebook Facebook งานทุนการศึกษา สจล.

like-su-facebook Facebook วิชาทหาร