สรุปงาน KMITL Super Hi-Tech Job Fair 2562
วันที่ 4-5 เมษายน 2562
ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ส่วนกลาง
รายละเอียด สรุปงาน KMITL Super Hi-Tech Job Fair 2562