รายชื่อขออนุมัติผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2562
ตาม Links ด้านล่างนี้ค่ะ
1.กรุงเทพมหานคร ปี 2562
2. รวมต่างจังหวัด ปี 2562
จะเป็นรายชื่อของนักศึกษาที่มายื่นคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกับสถาบัน ในปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
(ยื่นคำร้องไว้เดือนตุลาคม 2561- กุมภาพันธ์ 2562)

สำหรับนักศึกษาที่เคยยื่นคำร้องผ่อนผันฯกับสถาบันเมื่อปีการศึกษา
2558-2560 มาแล้วนั้น จะไม่ได้ประกาศรายชื่อเพราะสถาบันยื่นเรื่องขออนุมัติให้เรียบร้อยในปีที่ยื่น แต่นักศึกษาต้องไปรายงานตัว ตามวัน เวลา สถานที่ ที่แจ้งในสด.35 ตามปกติ จนจบการศึกษาตามหลักสูตร….
นักศึกษามีรายชื่อผ่อนผันปี พ.ศ. 2562 ตามประกาศนี้ จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อตามประกาศว่ามีรายชื่อหรือไม่ถ้ามีชื่อขออนุมัติผ่อนผัน หมายความว่า สถาบันได้จัดส่งคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารของนักศึกษาไปยังจังหวัดภูมิลำเนาทหารเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องไปรายงานตัวผ่อนผัน ในเดือนเมษายน 2562 ตามวัน -เวลา -สถานที่ ที่แจ้งในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) หรือในวันเกณฑ์ทหารฃ
2. นักศึกษายื่นคำร้องขอผ่อนผันฯ กับสถาบันครั้งเดียวแต่จะต้องไปรายงานตัวทุกปี จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
เอกสารที่ต้องนำไปในวันรายงานตัว
1.แบบสาคัญ สด.9
2. หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร สด.35
3. บัตรประชาชน
หากนักศึกษาไม่ไปรายงานตัวตามตามวัน -เวลา -สถานที่ ที่แจ้งในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35)
ถือว่าหนีทหารมีความผิดตามกฎหมายอาญา
3. หากนักศึกษายื่นคำร้องผ่อนผันไว้กับสถาบันแล้ว แต่ไม่มีชื่อตามประกาศให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับคำร้องผ่อนผันด่วนที่สุดเพื่อตรวจสอบการขออนุมัติ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่..
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 สจล. โทรศัพท์ 02 3298-000 ต่อ 3243 (08.30-16.30น.)
หรือ สายด่วน โทรฯ 081 -3649071 (พี่วรรนิภา)