สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรรนิภา สุขพันธ์ และว่าที่รต.อภิชัย แส้ทอง
งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02 3298000 ต่อ 3243 วันเวลาราชการ หรือที่ 081 -3649071 e-mail: gampao9324@gmail.com
Tor รายละเอียดและแบบเสนอราคาประกันอุบัติเหตุ