Archive

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 รายเดิม นักศึกษาทุน นักศึกษากิจกรรม และนักศึกษาผู้ทำชื่อเสียงให้สถาบัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1

Read More

“เชิญเสนอราคาประกันอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2561”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรรนิภา สุขพันธ์ และว่าที่รต.อภิชัย แส้ทอง งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 3298000 ต่อ 3243 วันเวลาราชการ หรือที่ 081 -3649071 e-mail: gampao9324@gmail.com Tor รายละเอียดและแบบเสนอราคาประกันอุบัติเหตุ

Read More

ใบสมัครหอพักนักศึกษาปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ปี 2561 รอบที่ 1 ประเภท นักศึกษาหอพักรายเดิม นักศึกษาทุนฯ กิจกรรมและผู้ทำประโยชน์และชื่อเสียงให้สถาบัน สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 9-19 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพัก วันที่ 27 เมษายน 2561 ทางเว็บไซต์สถาบัน **หลักฐานประกอบการสมัคร *** ใบสมัคร+ติดรูปถ่าย+สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา จะพิจารณาเฉพาะนักศึกษาที่ส่งเอกสารครบเท่านั้น!! ดาวน์โหลดใบสมัคร ใบสมัครหอพัก 2561

Read More