เอกสารรายละเอียดและใบสมัคร 1.แบบเสนอผลงานสหกิจศึกษา 2.รายละเอียดการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น 3.รูปแบบบทความทางวิชาการ 4.ใบสมัครประกวดโครงงานสหกิจศึกษา