ข่าวผ่อนผันทหาร ปีการศึกษา 2560 1.ข่าวผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี การศึกษา 2560 2.คำร้องผ่อนผันเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา 2560