Archive

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียด :ประกาศราชื่อนทุน-ประเภทขาดแคลทุนทรัพย์-ปีการศึกษา-2559 (1)

Read More

ขอเลื่อนสอบ TOEIC รุ่นที่ 4

ประกาศ เนื่องจากศูนย์ทดสอบ TOEIC ปิดทำการ ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560 จึงขอเลื่อนสอบ TOEIC รุ่นที่ 4 จากวันเสาร์ที่ 27 พ.ค.2560เป็นวันพุธที่ 31 พ.ค. 2560 ขอให้นักศึกษาทุกคนที่ลงสมัครทดสอบ TOEICในวันเสาร์ที่ 27 พ.ค.ติดต่อศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ห้อง D101 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพ เพื่อยืนยันวันทดสอบ TOEICในวันดังกล่าวภายในวันศุกร์ที่ 26 พ.ค. เวลา 16.30 น.หากพ้นกำหนดเวลาที่แจ้งไว้ข้างต้นถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ TOEIC ในรอบนี้ จึงแจ้งมาเพื่อทราบ หมายเหตุ   ติดต่อยืนยันข้อมูลเบอร์โทรพี่น้อง 080-239-7794

Read More