งานสหกิจศึกษา ขอเชิญนักศึกษาสหกิจศึกษา สจล. ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด “ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 หรือ 1/2559” ชิงทุนการศึกษาเพื่อร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนสถาบันเข้าประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับชาติ รายละเอียดการประกวดผลงาน คลิก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 062-443-8195 หรือ website ส่วนกิจการนักศึกษา