งานกิจกรรมนักศึกษา

งานกิจกรรม

สถาบันฯ มีนโยบายสนับสนุนให้นักศึกษาได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามความสมัครใจ ซึ่งงานกิจกรรมนักศึกษาจะอำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่ดำเนินการจัดกิจกรรมประเภทต่างๆ

 สำหรับองค์กรกิจกรรมนักศึกษาจะเข้าร่วมทำกิจกรรม มีจำนวน 76 องค์กร ดังนี้

1.  สภานักศึกษา   มีหน้าที่กำหนดนโยบายและพิจารณางบประมาณการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้แก่องค์กรกิจกรรมนักศึกษาควบคุม ดูแลองค์กรกิจกรรมนักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษาจะมาจากการเลือกตั้งนักศึกษาจากทุกคณะ

2.  องค์การนักศึกษา   มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่เป็นส่วนกลางของสถาบันฯ เช่น การรับน้องแคแสด การจัดพิธีไหว้ครู การจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ฯลฯ และเป็นผู้แทนนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นของสถาบันฯ คณะกรรมการขององค์การนักศึกษาจะมาจากการเลือกตั้งนักศึกษาจากทุกคณะ นอกจากนี้ยังมีองค์กรประเภทต่างๆ ที่นักศึกษาจะสมัครเข้าร่วมได้ตามความสนใจ ได้แก่ ชมรมต่างๆ 40 ชมรม 8 สโมสรนักศึกษา 25 ชุมนุม และ 1 ศูนย์

4.ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมทางสำนักงานหอพักนักศึกษาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม. อุบลราชธานี

ศึกษาดูงานกิจกรรมนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่