งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพนักศึกษา

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย “ราชมงคลธัญบุรี”