เปิดรับสมัครทุนการศึกษา เทศโก้ โลตัส ส่งใบสมัครที่คณะภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 รายละเอียดดังนี้ ทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561