Aranyika

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2560

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภทต่อเนื่องจนจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่อง ปี 2561

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 รายเดิม นักศึกษาทุน นักศึกษากิจกรรม และนักศึกษาผู้ทำชื่อเสียงให้สถาบัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1

Read More

“เชิญเสนอราคาประกันอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2561”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรรนิภา สุขพันธ์ และว่าที่รต.อภิชัย แส้ทอง งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 3298000 ต่อ 3243 วันเวลาราชการ หรือที่ 081 -3649071 e-mail: gampao9324@gmail.com Tor รายละเอียดและแบบเสนอราคาประกันอุบัติเหตุ

Read More

ใบสมัครหอพักนักศึกษาปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ปี 2561 รอบที่ 1 ประเภท นักศึกษาหอพักรายเดิม นักศึกษาทุนฯ กิจกรรมและผู้ทำประโยชน์และชื่อเสียงให้สถาบัน สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 9-19 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพัก วันที่ 27 เมษายน 2561 ทางเว็บไซต์สถาบัน **หลักฐานประกอบการสมัคร *** ใบสมัคร+ติดรูปถ่าย+สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา จะพิจารณาเฉพาะนักศึกษาที่ส่งเอกสารครบเท่านั้น!! ดาวน์โหลดใบสมัคร ใบสมัครหอพัก 2561

Read More

ประกาศรับสมัครประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปี 2561

เอกสารรายละเอียดและใบสมัคร 1.แบบเสนอผลงานสหกิจศึกษา 2.รายละเอียดการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น 3.รูปแบบบทความทางวิชาการ 4.ใบสมัครประกวดโครงงานสหกิจศึกษา

Read More